Przysłówek

Przysłówek

Przysłówki dzielimy na kilka grup, w zależności od tego, jakie mają znaczenie:

Gli avverbi di modo – przysłówki sposobu

Odpowiadają na pytanie come? (jak?) i mają zazwyczaj końcówkę -mente; żeby utworzyć przysłówek sposobu, należy do formy żeńskiej przymiotnika dodać tę końcówkę, np.:

 • saporito – saporita – saporitamente (jak? smacznie)
 • breve – breve – brevemente (jak? krótko).

Przykład:

 • Mi parli brevemente delle sue esperienze professionali. – Opowiedz mi krótko o twoich doświadczeniach zawodowych.

Tworzenie przysłówka w zależności od końcówki przymiotnika -re/-le:

 • regolare – regolare – regolarmente (jak? regularnie)
 • facile – facile – facilmente (jak? łatwo)

Przykłady:

 • Il ratto bianco è regolarmente impiegato in laboratorio per sperimentazioni scientifiche. – Biały szczur jest regularnie wykorzystywany w laboratoriach do eksperymentów naukowych.
 • Puoi tradurre questo testo facilmente. – Możesz z łatwością przetłumaczyć ten tekst.
 • Przysłówki nieregularne:
  • buono – buona – bene (jak? dobrze)
  • cattivo – cattiva – male (jak? źle)
  • pari – pari – parimenti (jak? tak samo)
 • Przykłady:
  • Come stai? Sto molto bene. – Jak się masz? Bardzo dobrze. (Sto male – Źle się czuję).
 • Przysłówki odprzymiotnikowe:
  • forte – forte (jak? silnie, głośno)
  • piano – piano (jak? wolno)
  • certo – certo (jak? pewnie, oczywiście)
 • Przykłady:
  • Parla forte! – Mów głośno!
  • Camminavano piano – Szli wolno.

Gli avverbi di quantità – przysłówki ilości

Odpowiadają na pytanie quanto? (ile?).

 • molto – wiele, dużo
 • un po’ – trochę
 • poco – mało

Przykłady:

 • Molte grazie – dziękuję bardzo

Gli avverbi di tempo – przysłówki czasu

Odpowiadają na pytanie quando? (kiedy?).

 • sempre – zawsze; ciągle
 • spesso – często
 • solitamente – zazwyczaj
 • raramente – rzadko
 • mai – nigdy

Gli avverbi di luogo – przysłówki miejsca

Odpowiadają na pytanie dove?da dove? (gdzie?, skąd?).

 • sopra – nad
 • sotto – pod
 • vicino – blisko
 • lontano – daleko
 • lì, là – tam
 • qua, qui – tutaj, tu

Gli avverbi di affermazione – przysłówki potwierdzenia

 •  – tak
 • già – już
 • certo – oczywiście, pewnie
 • appunto – właśnie
 • sicuro – pewnie

Gli avverbi di negazione – przysłówki zaprzeczenia

 • no (zaprzecza zdanie), non (zaprzecza czasownik) – nie
 •  – ani
 • neanche – nawet nie
 • mica – wcale, w ogóle

Gli avverbi di dubbio – przysłówki wyrażające wątpliwość

 • forse – być może
 • magari – gdyby tylko
 • probabilmente – prawdopodobnie
 • se maieventualmente – ewentualnie
 • quasi – prawie

Gli avverbi di similitudine – przysłówki podobieństwa

 • come – jak
 • così – taki sam, taki jak

Stopniowanie

Przysłówki stopniują się podobnie jak przymiotniki, np.:

 • allegramente – più allegramente – il più allegramente – allegrissimente (wesoło – weselej – najweselej – bardzo wesoło)

Nieregularne stopniowanie:

 • bene – meglio – benissimo – ottimamente (dobrze – lepiej – najlepiej – bardzo dobrze)
 • poco – meno – pochissimo (mało – mniej – najmniej)
 • male – peggio – malissimo – pessimamente (źle – gorzej – najgorzej – bardzo źle)
 • molto – più – moltissimo (dużo, wiele, bardzo – więcej, bardziej – najwięcej, bardzo wiele)

Wyrażenia przysłówkowe

Wyrażenie przysłówkowe jest połączeniem przyimka z inną częścią mowy, np.:

 • a destra – na prawo
 • da capo – od początku
 • per caso – przypadkowo