Przyimek

Przyimek

Najważniejsze włoskie przyimki właściwe (preposizioni semplici):

  • di – o (kimś, czymś), z (kogoś, czegoś), wyraża dopełniacz lub narzędnik
  • a (ad przed samogłoską) – do, o (czas), w, wyraża celownik
  • da – od, z, u, przez (w konstrukcji strony biernej)
  • in – w, do
  • con – z (kimś, czymś)
  • per – dla, przez
  • su – na, o
  • trafra – za (czas), między (kimś, czymś)

Przyimki di, a, da, in, su tworzą z rodzajnikiem określonym jedną formę gramatyczną (tzw. preposizioni articolate).

IL L’ LO LA I GLI LE
di del dell’ dello della dei degli delle
a al all’ allo alla ai agli alle
da dal dall’ dallo dalla dai dagli dalle
in nel nell’ nello nella nei negli nelle
su sul sull’ sullo sulla sui sugli sulle

Połączenie dwóch przyimków nazywa się przyimkiem niewłaściwym, np. accanto a – obok, fino a – aż do.