Przymiotnik

Przymiotnik

Przymiotnik określa rzeczownik. Ma formę zgodną z jego liczbą i rodzajem. Przymiotniki quello i bello przybierają takie formy jak rodzajnik określony, tzn. odpowiednio quelloquelquellaquell’quegliquei,quelle i bellobelbellabell’beglibellibelle. Przymiotniki grandesanto i buono skraca się przed rzeczownikiem do gransan i buon (jeżeli nie zaczyna się na s + spółgłoska lub z).

Stopniowanie

Stopień wyższy otrzymujemy przez dodanie przysłówka più (bardziej) lub meno (mniej). Stopień najwyższy wyrażamy, dodając przed stopniem wyższym rodzajnik (forma wzgłędna) lub dodając do przymiotnika w stopniu równym końcówkę -essimo-issimo (forma bezwzględna), np.:

 • stopień równy – lungo (długi)
 • stopień wyższy – più lungo (dłuższy)
 • stopień najwyższy – il più lungo (najdłuższy) lub lunghissimo (bardzo długi)

Stopnia wyższego i formy względnej stopnia najwyższego używamy przy porównaniu, a bezwzględnej, opisując rzecz, nie porównując jej z inną.

Przykłady:

 • Questa casa è più lunga che alta. – Ten dom jest bardziej długi niż wysoki.
 • Maria è più vecchia di Anna. – Maria jest starsza od Anny.
 • Varsavia è la maggiore città di Polonia. – Warszawa jest największym miastem Polski.
 • La torta era dolcessima. – Tort był bardzo słodki.

Nieregularne stopniowanie:

 • buono – migliore – il migliore – ottimo (dobry – lepszy – najlepszy – świetny)
 • grande – maggiore – il maggiore – massimo (duży – większy – największy – wielki, maksymalny)
 • alto – superiore – il supremo – sommo (wysoki – wyższy – najwyższy – bardzo wysoki, najwspanialszy)
 • cativo – peggiore – il peggiore – pessimo (zły – gorszy – najgorszy – bardzo zły)
 • piccolo – minore – il minore – minimo (mały – mniejszy – najmniejszy – bardzo mały, minimalny)
 • basso – inferiore – l’inferiore – infimo (niski – niższy – najniższy – bardzo niski, niepozorny)

Przymiotnik dzierżawczy

OSOBA RODZAJ MĘSKI RODZAJ ŻEŃSKI
LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA
1 lp. mio miei mia mie
2 lp. tuo tuoi tua tue
3 lp. suo suoi sua sue
1 lm. nostro nostri nostra nostre
2 lm. vostro vostri vostra vostre
3 lm. loro loro loro loro

Przymiotnik dzierżawczy jest poprzedzany rodzajnikiem, ale jeśli występuje przed rzeczownikiem oznaczającym pokrewieństwo w liczbie pojedynczej w formie niezdrobniałej, można go pominąć, np. mio fratello – mój brat. Nie dotyczy to przymiotnika loro. Przymiotniki SuoSuaSuoiSue i Loro (napisane wielką literą) znaczą: PanaPaniPanówPań i Państwa (przymiotniki dzierżawcze form grzecznościowych).

Przymiotnik wskazujący

Odpowiada polskim zaimkom wskazującym.

 • questoquesta – ten, ta
 • codestocodesta – tamten, tamta
 • quelloquella – tamten, tamta

Przymiotnik questo odpowiada także polskiemu zaimkowi to.

Przymiotnik nieokreślony

 • molto – dużo
 • poco – mało
 • troppo – za dużo
 • tutto – wszystko
 • qualunque – wszelki
 • stesso – ten sam, sam
 • altro – inny

Przymiotnik liczebnikowy

Liczebniki główne:

 • zero
 • unouna
 • due
 • tre
 • quattro
 • cinque
 • sei
 • sette
 • otto
 • nove
 • 10 dieci
 • 11 undici
 • 12 dodici
 • 13 tredici
 • 14 quattordici
 • 15 quindici
 • 16 sedici
 • 17 diciassette
 • 18 diciotto
 • 19 diciannove
 • 20 venti
 • 21 ventuno
 • 30 trenta
 • 40 quaranta
 • 50 cinquanta
 • 60 sessanta
 • 70 settanta
 • 80 ottanta
 • 90 novanta
 • 100 cento
 • 101 centuno
 • 200 duecento
 • 300 trecento
 • 400 quattrocento
 • 500 cinquecento
 • 600 seicento
 • 700 settecento
 • 800 ottocento
 • 900 novecento
 • 1000 milla
 • 2000 duemilla
 • 10000 diecimilla
 • 100000 centomilla
 • 1000000 un millione

Liczebniki porządkowe:

 • 1. primoprima
 • secondo
 • 3. terzo
 • 4. quarto
 • 5. quinto
 • 6. sesto
 • 7. settimo
 • 8. ottavo
 • 9. nono
 • 10. decimo
 • 11. undicesimo
 • 12. dodicesimo
 • 13. tredicesimo
 • 14. quattordicesimo
 • 15. quindicesimo
 • 16. sedicesimo
 • 17. diciasettesimo
 • 18. diciottesimo
 • 19. diciannovesimo
 • 20. ventesimo
 • 21. ventunesimo
 • 30. trentesimo
 • 40. quarantesimo
 • 50. cinquantesimo
 • 60. sessantesimo
 • 70. settantesimo
 • 80. ottantesimo
 • 90. novantesimo
 • 100. centesimo
 • 101. centunesimo
 • 200. duecentesimo
 • 1000. millesimo
 • 2000. duemillesimo
 • 10000. diecimillesimo
 • 100000. centomillesimo
 • 1000000. millionesimo

Liczebniki porządkowe odmieniają się przez liczby i rodzaje. Ułamki wyrażamy liczebnikiem głównym i porządkowym, np. due terzi – dwie trzecie. Używa się również nieodmiennego liczebnika mezzo – pół.